Všeobecné obchodní a dodací podmínky
společnosti Dr. Schulze GmbH

Home ” Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Dr. Schulze GmbH

pro použití vůči fyzické nebo právnické osobě, která při uzavírání této smlouvy jedná v rámci své podnikatelské nebo nezávislé činnosti, nebo právnické osobě veřejného práva nebo speciálnímu fondu veřejného práva (dále jen “zákazník”).

1. smluvní základy

1.1 Veškeré naše dodávky a služby, včetně poradenských služeb, jsou poskytovány výhradně na základě těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek. Odchylné podmínky zákazníka platí pouze tehdy, pokud je výslovně písemně uznáme. Nemají žádný účinek, i když jsme proti nim v jednotlivých případech nevznesli námitky.

1.2 Naše obchodní a dodací podmínky se vztahují i na budoucí smlouvy se zákazníkem, pokud proti nim zákazník výslovně nevznesl námitku.

2. nabídka / uzavření smlouvy

2.1 Naše nabídky se mohou měnit. Naše nabídky jsou závazné pouze v případě, že je vydáme bez výhrad a předložíme je písemně. Objednávky, které mění nebo doplňují závazné nabídky, a objednávky podané bez nabídky vyžadují písemné potvrzení objednávky.

2.2 Kvalita zboží vychází výhradně z dohodnutých technických specifikací dodávky, nebo pokud takové specifikace nebyly dohodnuty, z kvality a provedení obvyklého v obchodě, s přihlédnutím k tolerancím obvyklým v obchodě vzhledem k výrobnímu procesu. Pro smluvní podmínky zboží je rozhodující okamžik přechodu rizika. Odkaz na normy DIN nebo EN, stejně jako náš odkaz na materiálové listy, tovární zkoušky, technické dodací specifikace atd. nepředstavují záruku kvality. Rozměry, hmotnosti, vyobrazení a výkresy, jakož i informace a vyobrazení obsažené v prospektech, katalozích a na našich webových stránkách jsou závazné pouze tehdy, pokud byly výslovně písemně odsouhlaseny.
Veřejná prohlášení nás, našich zaměstnanců nebo výrobců a jejich zaměstnanců o kvalitě zboží mohou odůvodnit práva z vad zboží pouze tehdy, pokud byla výslovně učiněna součástí dohody o kvalitě.

2.3 Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny v designu/formě nebo materiálu, pokud nedojde k podstatným změnám zboží nebo pokud se nezhorší jeho vhodnost pro smluvně stanovené nebo obvyklé použití a pokud je tato změna pro zákazníka přiměřená. Nejsme však povinni provádět takové změny u již dodaných produktů.

2.4 Naše ceníky se mohou měnit a nejsou závazné. S výjimkou cenových a tiskových chyb.

2.5 Pokud máme dodávat podle výkresů, specifikací, požadavků, vzorků atd. našeho zákazníka, přebírá zákazník riziko vhodnosti pro zamýšlený účel. Pro smluvní podmínky zboží je rozhodující okamžik přechodu rizika. V tomto ohledu neseme odpovědnost pouze za řádné zpracování.

2.6 Objednáním zboží zákazník závazně prohlašuje, že si přeje objednané zboží zakoupit. Jsme oprávněni přijmout smluvní nabídku obsaženou v objednávce do dvou týdnů od jejího obdržení. Přijetí může být deklarováno buď písemně, nebo doručením zboží zákazníkovi.

2.7 Pokud zákazník bezdůvodně odmítne převzít zboží – a to i po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, která mu byla poskytnuta – nebo předem výslovně prohlásí, že si nepřeje zboží převzít, můžeme odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu za nesplnění. Bez ohledu na možnost prokázat a požadovat vyšší skutečnou škodu jsme v tomto případě oprávněni požadovat jako náhradu škody 20 % čisté hodnoty zboží plus veškeré náklady na dopravu, které nám skutečně vznikly. Zákazník si vyhrazuje právo prokázat, že škoda nevznikla nebo že je výrazně nižší než účtovaný paušál.
Toto ustanovení se použije přiměřeně, pokud zákazník odstoupí od smlouvy neoprávněně.

2.8 Pokud si zákazník objedná zboží elektronicky, text smlouvy uložíme a na vyžádání zašleme zákazníkovi e-mailem spolu s těmito VOP.

3. ceny

3.1 Ceny jsou uvedeny bez DPH, ale bez nákladů na balení, dopravu, pojištění a cla. DPH bude účtována v sazbě platné v den plnění.

3.2 Dodržení sjednaných cen vyžaduje, aby položky, na nichž je založena smlouva, zůstaly nezměněny a mohly být poskytnuty bez jakýchkoli překážek, za které odpovídá zákazník. Následná rozšíření a změny, které vedou k dalším výdajům, hradí zákazník navíc.

4. platby / neprovedení platby

4.1 Faktura je splatná okamžitě. Slevy se neposkytují.

4.2 Dohodnuté platební lhůty se považují za dodržené pouze tehdy, pokud máme částku, která má být zaplacena, k dispozici v den splatnosti.

4.3 Směnky a šeky přijímáme pouze na základě zvláštní dohody. Výdaje nebo jiné náklady vzniklé v souvislosti s předložením šeku nebo směnky nese zákazník.

4.4 V případě prodlení s platbou jsme oprávněni účtovat úrok z prodlení ve výši 9 % nad příslušnou základní úrokovou sazbou (§ 288 BGB). Vyhrazujeme si právo prokázat a požadovat vyšší škody způsobené zpožděním. Zejména si vyhrazujeme právo požadovat i takové náklady, které nám vzniknou, pokud budeme muset zapojit třetí strany do vymáhání našich práv poté, co dojde k prodlení s platbou.

4.5 V případě výrazného zhoršení finanční situace zákazníka jsme oprávněni poskytovat naše dodávky a služby pouze za zálohu nebo na dobírku nebo je podmínit složením jistoty. V tomto případě jsou stávající pohledávky za již poskytnuté služby splatné okamžitě – navzdory odkladu. To platí zejména v případě, že i přes přiměřenou lhůtu pro odklad nejsou provedeny další platby nebo je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Pokud zákazník nevyhoví naší žádosti o poskytnutí jistoty v námi stanovené přiměřené lhůtě, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit.

4.6 Změny ceny jsou přípustné, pokud mezi uzavřením smlouvy a dohodnutým datem dodání uplynou více než 4 měsíce (rovněž v případě dílčích dodávek a vystavených dílčích faktur). Pokud se mzdové náklady, náklady na materiál nebo tržní ceny zvýší až do dokončení dodávky, jsme oprávněni cenu přiměřeně zvýšit v závislosti na zvýšení nákladů. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě, že zvýšení ceny výrazně převyšuje nárůst obecných životních nákladů v období mezi objednávkou a dodáním.

4.7 Pokud je zákazníkem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva, jsou změny ceny v souladu s výše uvedeným ustanovením přípustné, pokud mezi uzavřením smlouvy a dohodnutým datem dodání uplyne více než šest týdnů.

5. započtení / právo odmítnout plnění / postoupení pohledávky

5.1 Zákazník může uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

5.2 Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právoplatně zjištěny nebo námi uznány.

5.3 Zákazník může postoupit pohledávky vůči nám třetím osobám nebo je nechat vymáhat třetími osobami pouze s naším předchozím písemným souhlasem, pokud nejsou pohledávky nesporné, připravené k rozhodnutí nebo pravomocně přiznané.

6. doba dodání a plnění

6.1 Námi uvedená dodací lhůta je závazná pouze tehdy, pokud ji výslovně označíme za závaznou a písemně potvrdíme. Začíná odesláním potvrzení objednávky, ale ne dříve, než zákazník předloží všechny potřebné dokumenty. dokumenty, povolení a schválení, které je třeba obstarat, a před obdržením dohodnuté zálohy.
Pokud se dodatečně projeví technické nejasnosti nebo chyby v objednávce nebo výkresové dokumentaci zákazníka nebo pokud jsou dodatečně dohodnuty změny, začíná dodací lhůta běžet znovu po jejich odstranění/vyjasnění.

6.2 Částečné dodávky jsou přípustné v rámci námi stanovených dodacích lhůt, pokud tím nevzniknou žádné nevýhody pro použití.

6.3 Uzavření smlouvy je podmíněno řádným a včasným dodáním ze strany našich dodavatelů. To platí pouze v případě, že za nedodání zboží neneseme odpovědnost, zejména pokud byla s naším dodavatelem uzavřena kongruentní zajišťovací transakce.

6.4 Lhůty a data se považují za dodržené, pokud dodávka opustila výrobní závod v době, kdy uplynou, nebo pokud jsme zákazníkovi oznámili, že je zboží připraveno k odeslání. Pokud bylo převzetí dohodnuto nebo je stanoveno zákonem, vztahují se dodací lhůty a lhůty plnění k okamžiku převzetí.

6.5 Pokud je nedodržení dodacích lhůt a termínů plnění způsobeno výskytem nepředvídatelných překážek, které nemůžeme ovlivnit a za které neneseme odpovědnost, budou tyto lhůty přiměřeně prodlouženy, a to minimálně o dobu trvání překážky nebo přerušení. To platí v případech vyšší moci, jakož i v případě stávek, výluk, úředních příkazů, a to i v případě, že k těmto okolnostem dojde u našich dodavatelů a subdodavatelů, pokud mají významný vliv na realizaci námi poskytovaných dodávek a služeb. Pokud přerušení trvá déle než osm týdnů bez přerušení, má každá smluvní strana právo od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit.

6.6 Pokud jsme přesto v prodlení, musí nám zákazník poskytnout přiměřenou lhůtu na odklad. Dokud tato lhůta neúspěšně neuplynula nebo nebyla z jiných zákonem stanovených důvodů prominuta, nemůže provést náhradní nákup a nemůže od smlouvy odstoupit.

6.7 Pokud se odeslání opozdí na žádost zákazníka nebo z důvodů, za které je odpovědný zákazník, budou zákazníkovi účtovány náklady na skladování a financování, počínaje měsícem po oznámení o připravenosti k odeslání, ve výši nejméně 0,5 % z fakturované částky za každý měsíc nebo jeho část. Uplatnění dalších práv vyplývajících z prodlení zůstává nedotčeno. Zákazník si vyhrazuje právo doložit nižší škody / nižší náklady.

7. balení / odeslání / převod rizika

7.1 Obaly se stávají majetkem zákazníka a my je fakturujeme. Poštovné a balné budou fakturovány zvlášť. Výběr způsobu přepravy provádíme podle našeho nejlepšího uvážení. Pojištění proti škodám při přepravě se uzavírá pouze na žádost a náklady zákazníka.

7.2 Bezprostředně před dodáním našeho zboží oznámíme den dodání. Čas doručení zásilky nemůžeme zaručit.

7.3 Není-li písemně dohodnuto jinak, platí dodací doložka “EXW (Incoterms 2010)”. To platí i pro frankované zásilky. V případě poškození při přepravě musí zákazník neprodleně po převzetí zboží informovat přepravce a bez zavinění nám tuto skutečnost oznámit. Pozdější reklamace a hlášení o poškození při přepravě nebudou uznány.
Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení zboží přechází na zákazníka okamžikem předání zboží zásilkové službě/spediční firmě/přepravci nebo jiné osobě či instituci určené k provedení přepravy.

7.4 Pokud je zákazník v prodlení s převzetím, považuje se to za rovnocenné předání.

8. konsignační sklad

8.1 V případě, že dodáme zboží, které má být dodáno zákazníkovi, do konsignačního skladu, poskytujeme zákazníkovi právo na odebrání zboží. Předpokladem je, že zákazník po dobu trvání zásilky bezplatně poskytne místnost, ve které může být zboží řádně a odborně uskladněno. Zákazník se zavazuje označit dodané zboží a označit je jako náš majetek.

8.2 Zákazník je povinen pojistit zásilkové zásoby v rozsahu odpovídajícím zásobám a zahrnout pojištění proti požáru, vodovodním škodám, krádeži vloupáním a odcizení.

8.3 Zákazník je povinen nám umožnit přístup do skladovacích prostor, ve kterých je zboží uloženo, v běžné pracovní době po předchozí domluvě. Dále se zavazuje, že na požádání provede alespoň jednou ročně inventuru a její výsledky nám neprodleně písemně zašle. Náklady nese zákazník.

8.4 Zásilkové zboží zůstává naším majetkem. Při vyskladnění zboží z konsignačního skladu nám zákazník předloží seznam vyskladněného zboží k uvedenému datu (protokol o spotřebě). Tento výkaz spotřeby slouží jako podklad pro vystavení faktury, na které je uvedeno datum přijetí výkazu spotřeby.

8.5 Není-li dohodnuto jinak, má každá smluvní strana právo vypovědět smlouvu o konsignačních zásobách s výpovědní lhůtou 3 kalendářní měsíce ke konci kalendářního čtvrtletí.

8.6 Po skončení platnosti smlouvy zákazník vrátí zboží, které se dosud nachází v konsignačním skladu, dodavateli. Při zrušení konsignačního skladu hradí náklady na dopravu zákazník.

9. autorská práva

Vyhrazujeme si výhradní právo na vlastnictví a autorská práva ke všem námi poskytnutým ilustracím, výkresům, výpočtům, vzorkům nebo jiným dokumentům. To platí i pro předávání dokumentů v elektronické podobě. Jakékoli zpřístupnění třetím stranám vyžaduje náš předchozí výslovný písemný souhlas.

10. oznámení o vadách / promlčecí lhůta

10.1 Zákazník je povinen zkontrolovat naše dodávky při běžném obchodním styku ihned po dodání a písemně nás informovat o všech zjištěných závadách ihned po dodání. Výslovně upozorňujeme, že jakékoli poškození při přepravě musí být nahlášeno příslušnému dopravci ihned po jeho zjištění při převzetí zboží. V případě nedodržení podmínek jsou vyloučeny jakékoli nároky zákazníka vůči naší společnosti.
Musí nám být dána možnost prokázat vytýkanou vadu. Odmítnuté zboží nám musí být na požádání neprodleně vráceno. Pokud zákazník tyto povinnosti nesplní nebo provede změny na již reklamovaném zboží bez našeho souhlasu, ztrácí nárok na reklamaci z titulu věcných vad.

10.2 V případě oprávněného oznámení vady poskytneme následné plnění podle vlastního uvážení formou náhradní dodávky nebo opravy či nové výroby. Zákazník nám k tomu musí poskytnout přiměřenou lhůtu, pokud to není ze zákonných důvodů nutné. Pokud dodatečné plnění nesplníme v přiměřené lhůtě nebo pokud se to nepodaří, má zákazník právo požadovat snížení odměny nebo odstoupit od smlouvy v případě více než nepodstatného porušení povinnosti. Pokud jsou vadné pouze části dodávky, vztahují se další práva zákazníka pouze na vadnou část dodávky, ledaže by o dílčí dodávku neměl zákazník zájem.
Neodpovídáme za vady materiálu způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním, chybnou montáží nebo uvedením do provozu zákazníkem nebo třetími osobami, běžným opotřebením, chybnou nebo nedbalou manipulací, ani za následky nevhodných úprav nebo oprav provedených zákazníkem nebo třetími osobami bez našeho souhlasu. Totéž platí pro vady, které jen nepatrně snižují hodnotu nebo vhodnost zboží.

10.3 Zvýšené náklady na dopravu, práci a materiál vzniklé při následném plnění jsou vyloučeny, pokud jsou způsobeny tím, že dodávka byla následně převezena na jiné místo, než je místo plnění, pokud toto převezení neodpovídá zamýšlenému použití.

10.4 Další nároky zákazníka z vad jsou vyloučeny a jsou způsobilé k náhradě pouze v rámci odpovědnosti podle bodu 11. Zákazník od nás nedostává žádné záruky v právním smyslu. Záruky výrobce tím nejsou dotčeny.

10.5 Promlčecí lhůta pro nároky z vad věci činí dvanáct měsíců, pokud nebyla prodloužena v souladu s § 438 odst. 1 č. 2 BGB (dodávka zboží pro budovy), 479 odst. 1 BGB (právo na regres při nákupu spotřebního zboží) a 634a odst. 1 č. 2 BGB (stavební vady), zákon stanoví delší lhůty. Zákonná promlčecí lhůta se vztahuje také na případy újmy na životě, zdraví nebo zdraví, úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností a podvodného zatajení závad.

10.6 Odpovědnost za vady použitého zboží přebíráme pouze v případě, že to bylo výslovně písemně dohodnuto s obchodním zákazníkem, pokud nedošlo k podvodnému uvedení v omyl nebo k absenci zaručené vlastnosti. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené újmou na životě, zdraví nebo zdraví.

11. odpovědnost

11.1 Pokud zákazník nemůže předmět dodávky užívat v souladu se smlouvou v důsledku zaviněného porušení vedlejších smluvních povinností z naší strany, např. opomenutých nebo nesprávných rad, informací, návrhů atd., ke kterému došlo před uzavřením smlouvy nebo po něm, neseme odpovědnost pouze v souladu s bodem 10 a s vyloučením dalších nároků:

11.2. Za škody, které nevznikly na samotném předmětu dodávky – ať už z jakýchkoli právních důvodů – odpovídáme pouze v případě úmyslu, hrubé nedbalosti vlastníka/vedoucích orgánů nebo vedoucích zaměstnanců, v případě zaviněného poškození života, zdraví nebo zdraví, v případě námi podvodně zamlčených vad v rámci záručního slibu a v případě vad předmětu dodávky, pokud existuje odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na majetku u soukromě užívaných věcí.

11.3. V případě zaviněného porušení podstatných smluvních povinností, tj. smluvních povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění se zákazník pravidelně spoléhá nebo může spoléhat, odpovídáme také v případě hrubé nedbalosti nevýkonných zaměstnanců a v případě lehké nedbalosti, v druhém případě s omezením na škodu typickou pro smlouvu, kterou jsme rozumně předvídali nebo jsme mohli rozumně předvídat v době uzavření smlouvy na základě nám dostupných okolností a skutečností.

11.4. Další nároky zákazníka jsou vyloučeny.

11.5. Naše odpovědnost za nepřímé škody/následné škody, jako je ztráta užívání, ušlý zisk, ztráta výroby, je vyloučena.

11.6. Toto omezení odpovědnosti však neplatí v případech uvedených v oddíle 2 výše nebo v případě zaviněného porušení podstatných smluvních povinností.
Vyloučení a/nebo omezení odpovědnosti podle výše uvedených ustanovení se vztahuje také na osobní odpovědnost našich zaměstnanců a zástupců.

12. výhrada vlastnictví

12.1 Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu, a to bez ohledu na právní důvod jejich vzniku. V případě běžných účtů slouží výhrada vlastnického práva jako zajištění naší příslušné pohledávky ze zůstatku. To platí i v případě, že zákazník provádí platby na konkrétní pohledávky.
Zákazník je povinen zacházet se zbožím opatrně. Pokud je nutná údržba a kontrola, musí ji zákazník provádět pravidelně na vlastní náklady.

12.2 Zpracování nebo přestavba zboží s výhradou vlastnictví se vždy provádí pro nás jako výrobce, aniž by to pro nás znamenalo jakoukoli odpovědnost. Pokud je vyhrazené zboží zpracováno nebo předěláno s jiným, námi nedodaným zbožím, máme nárok na spoluvlastnický podíl na nové věci v poměru hodnoty vyhrazeného zboží k hodnotě jiného zpracovaného nebo předělaného zboží v době zpracování nebo předělání.
V případě, že naše vlastnické právo ke zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví, zanikne v důsledku kombinace nebo smísení, zákazník na nás tímto převádí svá (spolu)vlastnická práva k nové položce nebo smíšenému zboží v rozsahu fakturační hodnoty zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví, a bezplatně je pro nás uschová. Nová věc vzniklá zpracováním, přeměnou, kombinací nebo smícháním (dále jen “nová věc”) nebo (spolu)vlastnická práva k nové věci, k nimž máme právo nebo která mají být převedena podle č. 2 tohoto článku, slouží k zajištění naší pohledávky stejně jako samotné vyhrazené zboží podle článku 1. Není-li v následujícím ustanovení těchto článků uvedeno jinak, vztahuje se na novou věc obdobně.

12.3 Zákazník může rezervované zboží prodat pouze v běžném obchodním styku za běžných obchodních podmínek a pouze pokud vůči nám včas plní své platební závazky. Zákazník je povinen dále prodávat vyhrazené zboží pouze s výhradou vlastnictví a zajistit, aby pohledávka z těchto prodejních transakcí mohla být převedena na nás.

12.4 Pohledávka zákazníka vyplývající z dalšího prodeje vyhrazeného zboží je tímto postoupena na nás. Zadání přijímáme. Pohledávka nám slouží jako zajištění ve stejném rozsahu jako rezervované zboží. Pokud zákazník prodá vyhrazené zboží společně s jiným, námi nedodaným zbožím, postoupení pohledávky se vztahuje pouze na fakturovanou částku vyplývající z dalšího prodeje našeho vyhrazeného zboží. V případě prodeje zboží podle bodu 2 nebo zákonných ustanovení o kombinaci a smísení věci, která je v našem spoluvlastnictví, se postoupení pohledávky uplatní ve výši našeho spoluvlastnického podílu.

12.5 Pokud zákazník zahrne pohledávky z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví do běžného účetního vztahu existujícího s jeho zákazníky, postupuje nám tímto jakýkoli uznaný zůstatek nebo konečný zůstatek vzniklý v jeho prospěch ve výši odpovídající celkové výši pohledávky z dalšího prodeje našeho zboží s výhradou vlastnictví zahrnuté do běžného účetního vztahu.
Předchozí odstavec se použije obdobně.

12.6 Zákazník je oprávněn vymáhat pohledávku postoupenou na nás z dalšího prodeje vyhrazeného zboží. Zákazník nesmí postoupit pohledávku z dalšího prodeje, a to ani v rámci skutečné faktoringové smlouvy.

12.7 Povolení k inkasu můžeme kdykoli odvolat v případě prodlení s platbou, pozastavení platby, převodu obchodní činnosti zákazníka na třetí osoby, zhoršené bonity a důvěryhodnosti nebo likvidace společnosti zákazníka, jakož i v případě porušení smluvních povinností ze strany zákazníka podle bodu 3 tohoto oddílu. V takovém případě je zákazník povinen neprodleně informovat své zákazníky o postoupení pohledávky na nás a poskytnout nám veškeré informace a dokumenty potřebné k vymáhání. V takovém případě je rovněž povinen odevzdat nebo na nás převést veškeré cenné papíry, na které má nárok z titulu pohledávek za zákazníky.

12.8 Pokud realizovatelná hodnota pro nás existujících cenných papírů převyšuje naše zajištěné pohledávky o více než 10 %, jsme připraveni na žádost zákazníka uvolnit cenné papíry podle našeho výběru v tomto rozsahu.

12.9 Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o jakémkoli zabavení nebo jiném či skutečném znehodnocení nebo ohrožení zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, nebo jiných pro nás existujících záruk.
Zákazník se zavazuje rezervované zboží řádně pojistit proti požáru a krádeži. Tímto nám postupuje své pohledávky z pojistných smluv.

12.10 Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží, pokud zákazník jedná v rozporu se smlouvou, zejména v případě prodlení s platbou nebo porušení povinnosti podle tohoto článku. V takovém případě nám zákazník tímto dává souhlas, abychom si odvezli nebo nechali odvézt zboží s výhradou vlastnictví, které se nachází v prostorách zákazníka, nebo – pokud jsme výhradním vlastníkem – novou věc ve smyslu bodu 2 tohoto oddílu. Zákazník je povinen nám nebo námi pověřeným osobám kdykoli umožnit přístup k provedení těchto opatření a k celkové kontrole rezervovaného zboží nebo nové položky.

13. doložka o ochraně údajů

13.1 Zákazník souhlasí s tím, že můžeme ukládat a používat jeho kontaktní údaje, včetně jmen, telefonních čísel a e-mailových adres. Tyto informace mohou být zpracovány a použity v rámci stávajícího obchodního vztahu. Dále může být nutné předat e-mailovou adresu a jméno/příjmení a název společnosti, aby bylo vůbec možné vytvořit uživatelský účet. 13.2 Smluvní strany budou s podstatnými a ne obecně známými záležitostmi druhé smluvní strany nakládat s péčí obvyklou v obchodním styku. Jakákoli další ochrana zvláště důvěrných informací a s tím související vymezení podmínek vyžadují uzavření samostatné písemné dohody (dohoda o důvěrnosti).

13.3 Osobní údaje uchováváme výhradně za účelem plnění smluv a poskytování našich služeb. Tyto údaje zahrnují mimo jiné: Název společnosti, jméno a příjmení, fakturační adresa, e-mailová adresa, název společnosti, telefonní číslo a poznámky k hovorům související se smlouvou, jakož i informace o požadovaných, objednaných a dodaných položkách a službách.

13.4 Tyto údaje jsou nutné k vystavení faktur a k založení zákaznického účtu nebo k identifikaci vašeho oprávněného uživatele poskytovaných služeb. Tyto údaje používáme také k tomu, abychom vám mohli poskytovat nabídky našich produktů a služeb, jakož i ke konzultacím, prvotnímu kontaktu a při sestavování smluv, které upravují naši spolupráci.

13.5 K jiným než výše uvedeným účelům použijeme osobní údaje pouze tehdy, pokud je to nezbytné v souladu s čl. 6 GDPR.

13.6 Na vaši žádost a po ukončení smluvního vztahu tyto údaje z našich systémů vymažeme. Pro účely povinnosti uchovávat faktury se údaje o fakturách uchovávají po dobu 10 let – tato doba je vymezena zákonnou lhůtou pro uchovávání účtenek.

13.7 Na požádání vám také poskytneme doklad o vymazání vašich osobních údajů.

13.8 V souladu s novými evropskými směrnicemi (EU GDPR) o ochraně osobních údajů máte právo obdržet své osobní údaje ve formě datového záznamu. Vaše údaje uložené u nás vám poskytneme ve formě dokumentu PDF.

14. místo plnění / místo příslušnosti /
Rozhodné právo

14.1 Platí právo Spolkové republiky Německo.
Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Pokud je zákazníkem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva, je výlučným místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu 57072 Siegen. Jsme také oprávněni podat žalobu v sídle zákazníka. To platí i v případě, že zákazník nemá obecnou soudní příslušnost v Německu nebo že v době podání žaloby není známo místo jeho bydliště nebo obvyklého pobytu.

14.2 Místem plnění je 57234 Wilnsdorf.

14.3 Pokud jednotlivá ustanovení smlouvy se zákazníkem, včetně těchto všeobecných obchodních podmínek, jsou nebo se stanou zcela nebo zčásti neplatnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Zcela nebo částečně neúčinné ustanovení se nahradí ustanovením, jehož ekonomická úspěšnost se co nejvíce blíží neúčinnému ustanovení. Převody práv a povinností zákazníka vyplývající ze smlouvy uzavřené s námi vyžadují náš písemný souhlas, aby byly účinné.

Dr. Schulze GmbH
Bollenberg 10 / 57234 Wilnsdorf
Telefon: +49 2737 5953-0
Dr. Reiner Schulze / Dr. Alexey Levin / Jana Pankratzová
Místní soud Siegen HRB2959
Číslo UST-ID: DE811364054

57234 Wilnsdorf, srpen 2022