Obecné záruční podmínky
společnosti Dr. Schulze GmbH

Home ” Všeobecné záruční podmínky společnosti Dr. Schulze GmbH

Kromě zákonné záruky, na kterou mají naši zákazníci nárok na základě kupní smlouvy, a bez ohledu na závazné zákonné předpisy o odpovědnosti (např. zákon o bezpečnosti výrobků, zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku) poskytujeme kupujícímu na výrobky zakoupené u nás záruku výrobce za následujících podmínek:

1. období

V souladu s těmito podmínkami poskytujeme záruku výrobce po dobu 12 (dvanácti) měsíců. Záruka začíná dnem zakoupení výrobku u společnosti Dr. Schulze GmbH a zahrnuje bezplatnou opravu materiálových a výrobních vad, které prokazatelně vznikly před prodejem.

2. záruční podmínky

Záruka je omezena na bezplatnou výměnu dílů (s výjimkou opotřebitelných dílů), které jsou námi nebo autorizovanými servisními středisky společnosti Dr. Schulze GmbH uznány jako vadné z důvodu materiálových nebo výrobních vad.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, přetížení, nedodržení návodu k obsluze, zásahy neoprávněných osob nebo použití náhradních dílů, které nebyly schváleny výrobcem. Kromě toho se záruka nevztahuje na opotřebitelné díly, jako jsou hřídelová těsnění, uhlíkové kartáče, kuličková ložiska, přetěžovací spojky, řemeny, vodní čerpadla, spínače s integrovanými ochrannými funkcemi (např. tepelné jističe) atd.

Je třeba důsledně dodržovat návod k obsluze dodaný se strojem a zejména bezpečnostní pokyny v něm obsažené. Poškození způsobená chybami v provozu nelze uznat jako záruční nároky. Nedodržení účelu použití popsaného v návodu k obsluze, nesprávné použití nebo použití nevhodného příslušenství má za následek ztrátu záruky.

Záruka se nevztahuje zejména na poškození nebo poruchy způsobené následujícími neoprávněnými zásahy:

 • Nedodržení intervalů údržby a servisu předepsaných výrobcem v souladu s návodem k obsluze;
 • Otevírání součástí a jiné neoprávněné zásahy nepovolaných osob;
 • Chyby při používání, přepravě, manipulaci nebo údržbě;
 • Použití paliv nebo maziv, které nejsou povoleny společností Dr. Schulze GmbH, pokud je poškození nebo porucha způsobena tímto způsobem;
 • Použití neoriginálních dílů nebo příslušenství;
 • Opravy prováděné neautorizovanými servisními středisky;
 • Používání spotřebního materiálu (včetně diamantových nástrojů) se specifikacemi neschválenými výrobcem.

Odpovědnost za nepřímé/následné škody, jako je ztráta užití nebo výroby, ušlý zisk atd., je v rámci této záruky vyloučena. V rámci této záruky rovněž neodpovídáme za škody, které nevznikly přímo na dodaném předmětu.

V případě, že se při kontrole nahlášené závady zjistí, že se nejedná o závadu, na kterou se vztahují tato záruční ustanovení nebo zákonná záruka, nese žadatel veškeré náklady na kontrolu a veškeré další náklady, které nám vzniknou (mimo jiné včetně nákladů na dopravu a balení).

Pokud náhradní díly poskytujeme přímo my nebo naši servisní prodejci v rámci vyřízení záruky, může být reklamace uznána jako oprávněná pouze tehdy, pokud jsou nám vadné díly následně předloženy ke kontrole a námi uznány jako vadné. Ve všech ostatních případech budou poskytnuté náhradní díly fakturovány nejpozději do 4 týdnů po odeslání.

Záruka nezahrnuje nárok na bezplatnou údržbu a úklid.

3. zpracování záruky

V případě závady výrobku během záruční doby vás budeme my nebo námi určený místní servisní prodejce informovat o vhodném a nejúčinnějším způsobu odstranění závady.

Místního servisního prodejce si můžete vyžádat v naší centrále:

na E-Mail:info@dr-schulze.de

nebo telefonicky: +49 2737 5953-0

Při odesílání a přijímání zásilek v rámci záručního zpracování je třeba dodržovat následující postup:

 • Veškerá vrácení musí být předem zaregistrována u společnosti Dr. Schulze GmbH a potvrzena námi.
 • Pokud jsme zaslali dodací list, musí být připojen k vnějšímu obalu zásilky tak, aby byl viditelný pro přepravní společnost.
 • Zásilka musí být bezpečně a úplně zabalena v souladu s platnými předpisy, aby byla zaručena bezproblémová přeprava. Zboží, které má přepravovat spediční firma (např. stroje), musí být umístěno na vhodné paletě a upevněno. Pokud dojde k poškození zásilky cestou v důsledku vadného obalu, nese náklady na vzniklou škodu výhradně odesílatel.
 • Zásilka musí být volně přístupná k vyzvednutí speditérem. Zásilka musí být naložena pod dohledem odesílatele; jakékoli poškození nebo nedostatečné zajištění nákladu musí být nahlášeno přímo speditérovi a jím písemně potvrzeno.
 • Příjemce je vždy odpovědný za kontrolu neporušenosti a úplnosti zásilky v přítomnosti doručujícího dopravce, což stvrzuje svým podpisem na přejímacím protokolu. Jakékoli zjištěné poškození musí být nahlášeno přímo řidiči dopravce a zaznamenáno do protokolu. Pozdější reklamace a hlášení o poškození při přepravě nelze uznat.

V případě dalších dotazů ohledně záručních podmínek nebo oprav po uplynutí záruční doby se kdykoli obraťte na autorizované servisní středisko společnosti Dr. Schulze GmbH. Tím je zajištěn bezproblémový a bezpečný provoz výrobků zakoupených u nás po celou dobu jejich životnosti.

57234 Wilnsdorf, srpen 2022