Zásady ochrany osobních údajů společnosti Dr. Schulze GmbH

Úvodní stránka » Zásady ochrany osobních údajů společnosti Dr. Schulze GmbH

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Dr. Schulze GmbH

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky, a děkujeme vám za váš zájem o naši společnost. Ochrana vašeho soukromí při používání našich webových stránek je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje proto budeme používat přísně v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Proto vás níže informujeme o shromažďování a používání osobních údajů při používání našich webových stránek.

Co jsou osobní údaje? Pojem “osobní údaje” je definován v německém spolkovém zákoně o ochraně osobních údajů (BDSG (nový)) a v evropském obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jedná se tedy o individuální informace o osobních nebo faktických poměrech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se například o vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo datum narození.

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli uvádět osobní údaje. V této souvislosti neukládáme žádné osobní údaje. Za účelem zlepšení naší nabídky analyzujeme pouze statistické údaje, které neumožňují vyvozovat žádné závěry o vaší osobě. Pokud jsou na našich webových stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak vždy dobrovolně. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Na následujících stránkách bychom vás rádi informovali o zpracování vašich osobních údajů naší společností a o nárocích a právech, na které máte podle předpisů o ochraně osobních údajů nárok.

I. Název a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně osobních údajů, jakož i dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

Dr. Schulze GmbH

Bollenberg 10

57234 Wilnsdorf

Německo

Telefon: +49 (2737) 5953-0

eMail: info@dr-schulze.de

Webové stránky: www.dr-schulze.de

II. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je

Sven Giesler

desegna Business IT Solutions

Eickhoffstr. 6

57234 Wilnsdorf

Německo

Telefon: +49 (2737) 216179-0

eMail: datenschutz@desegna.de

Webové stránky:
www.desegna.de

III Obecné informace o zpracování údajů

1. rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování funkčních webových stránek a našeho obsahu a služeb. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimku tvoří případy, kdy předchozí souhlas nelze získat z faktických důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonem.

2. právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, platí čl.6 odst. 1 lit. a Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jako právní základ pro zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, se podle čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR jako právní základ. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, platí čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 1 lit. c GDPR jako právní základ.

V případě, že životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, čl.6 odst. 1 lit. d GDPR jako právní základ.

Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvním uvedeným zájmem, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 1 lit. f GDPR jako právní základ pro zpracování.

3. vymazání dat a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Údaje mohou být uloženy také tehdy, pokud tak stanoví evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech EU, které se na správce vztahují. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uložení předepsaná výše uvedenými normami, ledaže by bylo nutné údaje dále uchovávat pro uzavření nebo plnění smlouvy.

IV. Poskytování webových stránek a vytváření protokolových souborů

1. popis a rozsah zpracování údajů

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému přistupujícího zařízení.

Shromažďují se následující údaje:

 • Informace o typu a verzi použitého prohlížeče
 • Jazyk prohlížeče
 • Operační systém uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • IP adresa uživatele
 • Rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT)
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP
 • Množství přenesených dat
 • Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky.

Údaje se také ukládají do souborů protokolu našeho systému. To nemá vliv na IP adresy uživatelů ani na další údaje, které umožňují přiřazení dat k uživateli. Tyto údaje se neukládají společně s dalšími osobními údaji uživatele.

2. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uložení údajů je čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

3. účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro doručení webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele uložena po celou dobu trvání relace.

Tyto účely představují také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

4. doba skladování

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je to v okamžiku, kdy skončí příslušná relace.

5. možnost vznést námitku a odvolání

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do protokolových souborů je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. Uživatel proto nemá možnost vznést námitku.

V. Používání souborů cookie

1. popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Při přístupu uživatele na webovou stránku může být v jeho operačním systému uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

V souborech cookie se ukládají a přenášejí následující údaje:

 • Nastavení jazyka
 • Přihlašovací informace

Na našich webových stránkách používáme také soubory cookie, které nám umožňují analyzovat chování uživatelů při surfování.

Tímto způsobem lze přenášet následující údaje:

 • Zadané vyhledávací termíny
 • Využití reklamy
 • Frekvence zobrazení stránek
 • Využití funkcí webových stránek

Takto shromážděné údaje uživatelů jsou pseudonymizovány pomocí technických opatření. Proto již není možné přiřadit údaje volajícímu uživateli. Tyto údaje se neukládají společně s dalšími osobními údaji uživatele.

Při vstupu na naše webové stránky je uživatel informován o používání souborů cookie pro účely analýzy a je získán jeho souhlas se zpracováním osobních údajů používaných v této souvislosti. V této souvislosti se rovněž odkazuje na tyto zásady ochrany osobních údajů.

2. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies pro účely analýzy je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud k tomu uživatel udělil souhlas. 1 lit. a GDPR.

3. účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. To vyžaduje, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Soubory cookie potřebujeme pro následující aplikace:

 • Přenos jazykových nastavení
 • Zapamatování přihlašovacích údajů

Uživatelské údaje shromážděné pomocí technicky nezbytných souborů cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Účelem používání analytických souborů cookie je zlepšit kvalitu našich webových stránek a jejich obsahu a také generovat potenciální zákazníky. Prostřednictvím analytických souborů cookie se dozvídáme, jak jsou webové stránky využívány, a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku. K tomuto účelu používáme analytické soubory cookie ze služby Google Analytics a Leadinfo. S poskytovateli analytických souborů cookie byla uzavřena smlouva o zpracování údajů na objednávku.

 • Soubory cookie služby Google Analytics

Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (“Google”). Služba Google Analytics používá soubory cookie k analýze používání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k anonymizaci IP adresy používané na našich webových stránkách však bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/. Rádi bychom upozornili, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód “anonymizeIp”, který zajišťuje anonymní sběr IP adres (tzv. IP masking).

 • Soubory cookie reklam Google

Ads je online reklamní program společnosti Google Inc. (“Google”). V rámci služby Google Ads používáme tzv. sledování konverzí. Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, umístí Google Ads do vašeho počítače soubor cookie. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k identifikaci osob. Pokud uživatel navštíví určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků společnosti Ads. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služeb Ads, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Další informace o reklamách Google a sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: < ahref=”https://www.google.de/policies/privacy/” target=”_blank”>https://www.google.de/policies/privacy/.

 • Soubory cookie Leadinfo

Leadinfo je služba webové analýzy společnosti Leadinfo B.V., Rivium Quadrant 141, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Nizozemsko (“Leadinfo”). Leadinfo používá soubory cookie, které nám umožňují analyzovat používání našich webových stránek. Leadinfo nám zobrazuje veřejně přístupné údaje o firmách na základě IP adres, například názvy a adresy firem. Rozpoznávání společností je založeno pouze na IP adresách. IP adresy se po použití neukládají. Kromě tohoto rozpoznávání prostřednictvím IP adres se používají také soubory cookie, které nám poskytují informace o tom, jak návštěvníci webové stránky používají. Tyto soubory cookie nejsou spojeny s jinými informacemi a žádné údaje nejsou předávány třetím stranám. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Leadinfo shromažďovala údaje generované soubory cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Leadinfo tyto údaje zpracovávala, a to deaktivací shromažďování údajů na následujícím odkazu https://www.leadinfo.com/de/opt-out. Na vašem zařízení je uložen soubor cookie pro odhlášení z této webové stránky. Pokud v tomto prohlížeči odstraníte soubory cookie, musíte na tento odkaz kliknout znovu.

Tyto účely rovněž představují náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 1 lit. f GDPR.

4. doba skladování, možnost námitek a odstranění

Soubory cookie jsou uloženy v počítači uživatele a přenášeny jím na naše webové stránky. Jako uživatel tak máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Přenos souborů cookie můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Již uložené soubory cookie lze kdykoli smazat. To lze také automatizovat. Pokud jsou soubory cookie na našich webových stránkách deaktivovány, je možné, že již nebude možné využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

VI Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat elektronicky. Pokud uživatel tuto možnost využije, budou nám údaje zadané do vstupní masky předány a uloženy. Jedná se o tyto údaje:

 • Společnost (není povinné)
 • Křestní jméno (není povinné)
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Zpráva

V okamžiku odeslání zprávy jsou uloženy také následující údaje:

 • IP adresa uživatele

Váš souhlas se zpracováním údajů je získán v rámci procesu odesílání a je uveden odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele předané spolu s e-mailem.

V této souvislosti nejsou žádné údaje předávány třetím stranám. Údaje se používají výhradně ke zpracování konverzace.

2. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud uživatel udělil souhlas. 1 lit. a GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů předávaných v průběhu zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl.6 odst. 1 lit. b GDPR.

3. účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování kontaktu. V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu se jedná rovněž o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Další osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání jsou používány k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

4. doba skladování

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem se tak děje po ukončení příslušné konverzace s uživatelem. Rozhovor se považuje za ukončený, pokud lze z okolností vyvodit, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna.

Další osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po sedmi dnech.

5. možnost vznést námitku a odvolání

Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uchovávání svých osobních údajů. V takovém případě nelze v rozhovoru pokračovat. V tomto případě je další konverzace možná pouze poštou. Všechny osobní údaje uložené v průběhu kontaktování nás budou v tomto případě vymazány.

VII. Zpravodaj

1. popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru bezplatného newsletteru. Při registraci k odběru newsletteru jsou nám předány následující údaje ze vstupní obrazovky:

 • E-mailová adresa
 • Společnost
 • Křestní jméno
 • Příjmení

Při registraci se shromažďují také následující údaje:

 • IP adresa
 • Datum a čas registrace

Prostřednictvím newsletteru jsou shromažďovány následující údaje:

 • Datum a čas otevření e-mailu s newsletterem
 • Kliknutí na odkazy v e-mailu s newsletterem
 • IP adresa
 • Datum a čas zrušení (pokud je to relevantní)

Váš souhlas se zpracováním údajů je získán v rámci procesu registrace a je uveden odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Údaje jsou předávány společnosti CleverElements GmbH v souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání newsletterů. Se společností CleverElements GmbH byla uzavřena smlouva o zpracování objednávky.

2. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů po registraci uživatele k odběru newsletteru je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud uživatel udělil souhlas. 1 lit. a GDPR.

Právním základem pro zasílání newsletteru v důsledku prodeje zboží nebo služeb je § 7 odst. 3 UWG.

3. účel zpracování údajů

Účelem shromažďování e-mailové adresy uživatele je zasílání newsletteru.

Abychom vám mohli poskytovat cílené informace, shromažďujeme a zpracováváme také dobrovolné informace poskytnuté během procesu registrace. Kromě toho je personalizované sledování prováděno prostřednictvím aktuálního newsletteru.

Shromažďování dalších osobních údajů v rámci procesu registrace slouží k zabránění zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

4. doba skladování

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adresa, dobrovolně poskytnuté informace a další osobní údaje uživatele jsou proto uchovávány po dobu, kdy je odběr newsletteru aktivní.

5. možnost vznést námitku a odvolání

Odběr newsletteru může dotyčný uživatel kdykoli zrušit. Za tímto účelem najdete v každém newsletteru příslušný odkaz.

To také umožňuje odvolat souhlas s uchováváním osobních údajů shromážděných během procesu registrace.

VIII. Používání Facebooku

1. popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách je integrován odkaz na naši firemní stránku na sociální síti Facebook Ireland Ltd (“Facebook”). Provozovatelem stránek je společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Rádi bychom vás upozornili, že tuto firemní stránku na Facebooku a její funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení). Když navštívíte naši firemní stránku na Facebooku, Facebook shromažďuje informace, které se ukládají do vašeho počítače mimo jiné ve formě souborů cookie. Tyto informace nám jako provozovateli firemní stránky na Facebooku slouží k poskytování statistických informací o používání firemní stránky na Facebooku.

Při použití odkazu na naši firemní stránku na Facebooku se ukládají také následující údaje:

 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas

Údaje, které o vás v této souvislosti shromažďuje, zpracovává společnost Facebook Ireland Ltd. a mohou být předávány do zemí mimo Evropskou unii. Jaké informace Facebook získává a jak je používá, popisuje Facebook obecně ve svých pokynech pro používání dat. Najdete zde také informace o tom, jak kontaktovat Facebook, a možnosti nastavení reklam.

Proti sledování vašeho chování při surfování pro reklamní účely můžete vznést námitku na následující stránce: https: //www.facebook.com/settings?tab=ads.
Pokyny pro používání dat jsou k dispozici na tomto odkazu: http: //de-de.facebook.com/about/privacy.
Kompletní zásady společnosti Facebook týkající se ochrany osobních údajů najdete zde: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy.

2. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud uživatel udělil souhlas. 1 lit. a GDPR.

3. účel zpracování údajů

Jak Facebook využívá údaje z návštěv firemních stránek Facebooku pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na firemních stránkách Facebooku přiřazovány jednotlivým uživatelům, jak dlouho Facebook tyto údaje uchovává a zda jsou údaje z návštěvy firemních stránek Facebooku předávány třetím stranám, není společností Facebook jednoznačně a jasně stanoveno a není nám známo. Primární odpovědnost podle GDPR za zpracování údajů Insights nese Facebook a Facebook plní všechny povinnosti podle GDPR, pokud jde o zpracování údajů Insights, Facebook Ireland poskytuje subjektům údajů podstatu doplňku Page Insights.

4. doba skladování

Pokud jste aktuálně přihlášeni ke službě Facebook jako uživatel, uloží se do vašeho koncového zařízení soubor cookie s vaším Facebook ID. To umožňuje společnosti Facebook zjistit, že jste tuto stránku navštívili a jak jste ji používali. To platí i pro všechny ostatní stránky na Facebooku. Tyto údaje mohou být použity k tomu, abychom vám nabídli obsah nebo reklamu na míru.

Pokud se tomu chcete vyhnout, měli byste se odhlásit z Facebooku nebo deaktivovat funkci “zůstat přihlášen”, vymazat soubory cookie ze svého zařízení a zavřít a znovu spustit prohlížeč. Tímto způsobem se odstraní informace ze sítě Facebook, které lze použít k vaší přímé identifikaci. To vám umožní používat naši stránku na Facebooku, aniž byste museli odhalit své ID na Facebooku. Při přístupu k interaktivním funkcím na webu (lajkování, komentování, sdílení, zasílání zpráv atd.) se zobrazí přihlašovací obrazovka Facebooku. Po přihlášení budete pro Facebook opět rozpoznatelní jako konkrétní uživatel.

Informace o tom, jak můžete spravovat nebo odstranit informace o sobě, najdete na následujících stránkách podpory Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Jako poskytovatel informační služby nepřijímáme žádná rozhodnutí týkající se zpracování údajů Insights a všech dalších informací vyplývajících z čl. 13 GDPR, včetně právního základu, identity správce a doby uložení souborů cookie na uživatelských terminálech.

Další osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po devadesáti dnech.

IX. Používání YouTube

1. popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách jsou integrovány odkazy na stránku YouTube provozovanou společností Google. Provozovatelem těchto stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”).

Rádi bychom vás upozornili, že tyto stránky a jejich funkce používáte na vlastní nebezpečí. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení). Při návštěvě webu YouTube shromažďuje mimo jiné informace, které se ukládají do vašeho počítače ve formě souborů cookie.

Při použití odkazu se ukládají také následující údaje:

 • IP adresa
 • Datum a čas
 • Rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Množství přenesených dat
 • Odkazující doména
 • Typ prohlížeče s verzí a jazykem
 • Operační systém

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Google nebo YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu Google nebo YouTube.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Najdete zde také další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany soukromí.

2. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud uživatel udělil souhlas. 1 lit. a GDPR.

3. účel zpracování údajů

Integrace služby YouTube do našich webových stránek slouží k jednoduché prezentaci produktů našim zákazníkům. Žádné údaje zadané v této souvislosti nebudeme předávat.

4. možnost vznést námitku a odvolání

Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů; pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Předávání údajů společnosti Google můžete zabránit deaktivací “JavaScriptu” ve svém prohlížeči. V takovém případě však nebude možné zobrazit žádná videa.

X. Používání písem Google

Naše webové stránky používají písma Google pro standardizované zobrazení určitých písem. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (“Google”). Při přístupu na naše stránky načítá prohlížeč potřebná písma přímo z našeho webového serveru, aby se na vašem zařízení správně zobrazovala. To znamená, že se neshromažďují ani nepřenášejí žádná data.

XI. Používání Google Tag Manageru

1. popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách používáme Google Tag Manager. Google Tag Manager je služba poskytovaná společností Google Inc. (“Google”). Google Tag Manager nám umožňuje organizovaně a zjednodušeně integrovat různé kódy a služby na naše webové stránky. Správce značek Google implementuje značky nebo “spouští” integrované značky. Při spuštění značky zpracovává společnost Google také osobní údaje. Nelze vyloučit, že společnost Google může informace předávat také na server ve třetí zemi. Podrobnější informace o správci značek Google najdete také na webových stránkách https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/ a https://policies.google.com/privacy.

Tímto způsobem lze přenášet následující údaje:

 • IP adresa

Tyto údaje se neukládají společně s dalšími osobními údaji uživatele.

2. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl.6 odst. 1 lit. f GDPR.

3. účel zpracování údajů

Integrací nástroje Google Tag Manager sledujeme cíl, kterým je zjednodušená a přehledná integrace různých služeb. Integrace nástroje Google Tag Manager navíc optimalizuje dobu načítání různých služeb. Tyto účely rovněž představují náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 1 lit. f GDPR. Se společností Google byla uzavřena smlouva o zpracování objednávek pro používání Google Tag Manager.

4. doba skladování, možnost námitek a odstranění

Zpracovávané údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro daný účel. Zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: Deaktivujte shromažďování dat prostřednictvím Google Tag Manager. Rádi bychom vás však upozornili, že deaktivace může mít za následek, že nebudete moci používat naše webové stránky nebo je nebudete moci využívat v plném rozsahu.

XII Práva subjektu údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči správci následující práva:

1. právo na informace

Od správce si můžete vyžádat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud k takovému zpracování došlo, můžete si od správce vyžádat následující informace:

 • účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, které se vás týkají;
 • plánovanou dobu uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo, pokud o tom není možné získat konkrétní informace, kritéria pro stanovení doby uchovávání;
 • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování ze strany správce nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování;
 • existenci práva na odvolání k dozorovému orgánu;
 • veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů;
 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, v souladu s čl. 22 odst. 1 písm. a). 1 a 4 GDPR a – přinejmenším v těchto případech – smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů.

Máte právo požádat o informaci, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat, abyste byli informováni o příslušných zárukách v souladu s čl. Čl. 46 GDPR v souvislosti s předáním.

2. právo na opravu

Pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné, máte vůči správci právo na opravu a/nebo doplnění. Správce musí provést opravu okamžitě.

3. právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů, které se vás týkají, a to po dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a požadujete omezení jejich používání;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • pokud vznesete námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo zjištěno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, správce vás o tom bude informovat před zrušením omezení.

4. právo na zrušení

a) Povinnost zrušení

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů:

 • Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvoláte svůj souhlas, na němž je zpracování založeno, v souladu s. Čl. 6 odst. 1 lit. a nebo čl. 9 odst. 2 lit. a GDPR a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
 • Vytváříte acc. Čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 6 odst. 1 GDPR. Čl. 21 odst. 2 GDPR vznést námitku proti zpracování.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně.
 • Výmaz osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytný ke splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR. 1 shromážděné GDPR.
 • Informace třetím stranám

Pokud správce zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen podle čl. Čl. 17 odst. Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen podle článku 1 GDPR osobní údaje vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste jako subjekt údajů požádali tyto správce o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií či replikací.

b) Výjimky

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné.

 • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
 • pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 1 písm. a) a b). 2 lit. h a i a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v písmenu a) znemožní nebo vážně ohrozí dosažení cílů tohoto zpracování, nebo
 • pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. právo na informace

Pokud jste u správce uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen oznámit všem příjemcům, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Máte právo, aby vás správce o těchto příjemcích informoval.

6. právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud.

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. Čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 lit. a GDPR nebo o smlouvě podle čl. Čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR a
 • zpracování se provádí automatizovanými postupy.

Při uplatňování tohoto práva máte rovněž právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo od jednoho správce druhému, je-li to technicky proveditelné. Nesmí tím být dotčeny svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

7. právo na námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl.6 odst.1 GDPR. 1 lit. e nebo f GDPR; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Správce nebude dále zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud s tímto přímým marketingem souvisí.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Bez ohledu na směrnici 2002/58/ES máte možnost uplatnit své právo vznést námitku v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti prostřednictvím automatizovaných postupů, které využívají technické specifikace.

8. právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

9. automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování.

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká. To neplatí, pokud rozhodnutí

 • je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem,
 • je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo
 • s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nesmějí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud není čl. 9 odst. 2 lit. a nebo g a jsou zavedena vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů.

V případech uvedených v odstavcích 1 a 3 správce údajů provede vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, přinejmenším práva na lidský zásah ze strany správce, na vyjádření vašeho názoru a na napadení rozhodnutí.

10. právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR.

Dozorový úřad, u něhož byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledku stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Aktuální stav je listopad 2023.